search
Egin zure dohaintza Egin zure dohaintza Palestinako errefuxiatuekin
UNRWA - Misioa / Misión - Gizarte-Zerbitzuak / Servicios sociales

Gizarte-Zerbitzuak / Servicios sociales

Servicios sociales para refugiados

UNRWAk babesa eta gizarte-zerbitzuak eskaintzen dizkie palestinar errefuxiatuei, eta familia pobreenetan kontzentratzen ditu bere ahaleginak.  Haien beharrak asetzeko, Agentziak mota guztietako zerbitzuak eskaintzen ditu: oinarrizko elikagai-hornidura, diru-laguntzak, larrialdiko laguntza eskudirutan, eta etxebizitza egoki baterako laguntza.


UNRWA proporciona protección y servicios sociales a la población refugiada de Palestina, concentrando sus esfuerzos en las familias más pobres. Para cubrir sus necesidades, la Agencia ofrece servicios de todo tipo: suministros básicos de alimentos y subsidios en efectivo, así como ayuda de emergencia en metálico y acceso a viviendas adecuadas.

KOMUNITATEA ERAIKITZEN / CONSTRUYENDO COMUNIDAD

Laguntza materiala emateaz gain, UNRWAk komunitate-ekimenak sustatzen ditu, errefuxiatuen artean bazterketa pairatzen duten komunitateak (emakumeak, haurrak, gazteak, desgaitasuna duten pertsonak eta adinekoak) integratzea sustatzeko. Agentziak errefuxiatu ahulenak ahalduntzeko lan egiten du, eta zerbitzu espezializatuetarako sarbidea errazten die; zerbitzu horiek haien autonomia, gizarte-kohesioa eta emantzipazioa sustatzen dituzte. Programa horiek, gainera, instalazio espezifikoak dituzte, hala nola emakumeentzako 61 zentro eta ezinduentzako 38 errehabilitazio-zentro, UNRWAk sortu eta kudeatutakoak.


Además de proporcionar ayuda material, UNRWA promueve iniciativas comunitarias con el objetivo de fomentar la integración de aquellas comunidades que sufren marginación en el seno de la población refugiada: mujeres, niños y niñas, jóvenes, personas con discapacidad y mayores. La Agencia trabaja para empoderar a los refugiados más vulnerables y facilitándoles el acceso a servicios especializados, los cuales potencian su autonomía, la cohesión social y la emancipación. Estos programas cuentan además con instalaciones específicas, como son los 61 centros para mujeres y 38 centros de rehabilitación para discapacitados creados y gestionados por UNRWA.

UNRWAren TESTIGANTZA / EL TESTIMONIO DE UNRWA

Gizarte-zerbitzuen programaren beste funtsezko zereginetako bat 5,4 milioi errefuxiatuen erregistroa egitea da. Erregistroan haien estatusa, jaiotza, ezkontza, bizileku-aldaketak eta abar jasotzen dira. Erregistro horrek palestinarren 1948tik aurrerako datu historikoak gordetzen ditu, eta gaur egunera arte eguneratuta mantendu ditu datuok.  UNRWA da, beraz, palestinar errefuxiatuen existentziaren lekukotza ematen duen erakunde bakarra, egunero egoera hori pairatzen duten (jaiotzen, hiltzen, lekualdatzen diren) bost milioi pertsona daudela gizateriari erakusten dion froga garbia. Erregistro hori gabe, horretan interesa lukeen edonork ezkutatu edo ukatu ahal izango luke errefuxiatuen benetako errealitatea.


Otra de las labores fundamentales del programa de Servicios Sociales es el registro de los 5,4 millones de refugiados, donde se recoge su estatus, nacimiento, matrimonio, cambios de residencia… Este registro salvaguarda los datos históricos de los palestinos desde 1948, manteniéndolos actualizados hasta la fecha. UNRWA es por tanto la única institución encargada de dar testimonio de la existencia de las personas refugiadas de Palestina, ofreciendo a la humanidad la prueba patente de que cada día nacen, mueren, se desplazan y sufren más de cinco millones de personas. Sin este registro, la realidad de la población refugiada podría ser negada por cualquiera que tuviese interés en ello.